Przejdź do treści
Strona główna » POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA FANPAGE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĘBICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA FANPAGE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĘBICY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Fanpage Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/sdsdebica/ (zwany dalej: Fanpage).

Administrator przetwarzając dane osobowe użytkowników dba o ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa oraz o ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nie uprawnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica, e-mail kontakt@sdsdebica.pl.
Kontakt z Administratorem danych listownie na adres siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy lub poprzez e-mail.

III. WSPÓLADMINISTRATORZY:
Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zdarzeniach dotyczących Facebooka i dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele są:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica,
oraz
Facebook ireland ltd.
Wspólne przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oraz ich późniejsze przekazywanie Facebook Ireland w celu wykorzystania do celów określonych w sekcjach 2.a.iii do 2.a.v.1 regulaminu pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/.

IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Możesz kontaktować się z inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących ci na mocy przepisów praw. Kontakt jest możliwy listownie na adres siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy lub za pośrednictwem e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

V. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE ICH ZBIERANIA:
Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
1) w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z treści udostępnionych na naszym Fanpage – przetwarzać będziemy następujące dane użytkownika – imię i nazwisko;
2) w celu umożliwienia korzystania przez użytkownika z funkcjonalności serwisu Facebook zamieszczania komentarzy pod postami zamieszczonymi na naszym Fanpage – informacje zamieszczane w komentarzach pod postami publikowanymi na Fanpage;
3) w celu umożliwienia korzystania przez użytkownika z funkcjonalności serwisu Facebook „Lubię to”/”Podziel się” – imię i nazwisko;
4) w celu prowadzenia działań promujących działania statutowe Administratora np. konkursy – przetwarzać będziemy – imię i nazwisko, opublikowane prace konkursowe, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, datę urodzenia, zamieszczając zdjęcia – przetwarzać będziemy następujące dane użytkownika – wizerunek, imię i nazwisko, nick użytkownika,
5) w celu dostosowania treści zamieszczanych na Fanpage do zainteresowań użytkowników – informacje o najczęściej otwieranych materiałów dostępnych na naszym Fanpage.

VI. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA:
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zrealizowania zadania publicznego na podstawie przepisów prawa.
4) uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VII. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW:
Dane osobowe użytkowników możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności statutowej np. innym jednostkom samorządowym, rządowym, stowarzyszeniom, fundacjom, organom wyższego stopnia, a także podmiotom świadczącym dla nas usługi IT.
Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa.

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W STOSUNKU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Użytkownikom Fanpage przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
3) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
5) prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy w ramach naszego Fanpage(art. 20 RODO). Administrator nie ma możliwości przeniesienia profilowych danych osobowych użytkownika,
6) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
7) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Takie uprawnienie następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sdsdebica.pl.
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
2. W przypadku gdy Użytkownik Fanpage skorzysta z przysługującego mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i wystąpi konieczność zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą lub zajdzie jakiegokolwiek podejrzenie, że prośba może pochodzić nie od osoby, której dane dotyczą, wówczas Administrator może żądać dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
3. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE:
W ramach korzystania z naszego Fanpage, dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w tym profilowane.

X. PLIKI COOKIES:
Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki danych. Strony internetowe umieszczają je w swojej przeglądarce, aby rozpoznać urządzenia użytkownika podczas powrotu do tej strony lub podczas odwiedzania innych witryn. Ciasteczka nie poruszają się samodzielnie w Internecie; są one przekazywane do przeglądarki użytkownika z serwera udostępniającego witrynę odwiedzaną przez tego użytkownika. Serwer, który wysłał plik Cookie może później odczytać lub używać tego samego pliku Cookie.
Flash Cookies mogą przechowywać bardziej złożone dane niż zwykłe Cookies. Są one wykorzystywane do zapamiętania ustawień, preferencji użytkownika i innych podobnych usług.
Bardzo często, dostępne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jednakże stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących, np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronie Fanpage Administratora.
2) Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na Fanpage Administratora na 14 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów. Zaleca się, aby użytkownicy sprawdzali niniejszą Politykę w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content