Przejdź do treści
Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĘBICY

Oświadczenie o dostępności:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sdsdebica.pl/

Nazwa podmiotu publicznego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy

ul. Mościckiego 26,

39-200 Dębica

tel. 14 66-68-702

e-mail: kontakt@sdsdebica.pl

Adres strony internetowej: https://www.sdsdebica.pl/wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: /SDSDebica/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej:      2012-01-12

Data ostatniej dużej aktualizacji:            2020-07-31

Data ostatniego przeglądu deklaracji:   2024-03-15

Status:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu,
 • kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oferowanych przez przeglądarki internetowe.

Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:

Deklarację sporządzono: 2023-03-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.sdsdebica.pl/, spełnia wymagania w 99,92 %.

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Osobą odpowiedzialną jest Pani Marta Skórska, adres poczty e-mail: kontakt@sdsdebica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 66-68-702.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

– sposób kontaktu.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

(do pobrania 1 pdf) 

(do pobrania 1 doc)

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

– osobisty w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy,

– kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 66-68-702,

– kontakt korespondencyjny: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębicy,

– kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: kontakt@sdsdebica.pl, ePUAP: /SDSDebica/SkrytkaESP

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy mieszczą się w piętrowym budynku przy ul. Mościckiego 26. ŚDS zajmuje II i III piętro.

Opis dostępności wejść do budynku:

Do ŚDS można dostać się autobusem MPK nr 1. Przystanek autobusowy znajduje się przy bramie wjazdowej do budynku, w którym znajduje się ŚDS.

Wejście do ŚDS przez bramę od ul. Mościckiego. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Dostęp do budynku jest z pozycji chodnika, następnie schody. Drzwi wejściowe do ŚDS nie są automatycznie otwierane.

Wejście do ŚDS od prawej strony budynku posiada podjazd i windę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada szerokie klatki schodowe.

Winda posiada przyciski w języku Braille’a i sygnalizację głosową.

Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Punkt informacyjny w ŚDS znajduje się na 2 piętrze budynku, w pierwszym pokój po prawej stronie od wyjścia z windy (pokój administracyjny).

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W ŚDS nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking samochodowy, ma wyznaczonych sześć stanowisk do parkowania. Brak jest wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do windy z prawej strony budynku umożliwia wjazd do pomieszczeń ŚDS dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W ŚDS są zatrudnione dwie osoby posiadające uprawnienia tłumacza polskiego języka migowego. Brak jest urządzenia umożliwiającego tłumaczenia języka migowego.

Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ     

  (do pobrania 2 pdf)

(do pobrania 2 doc)

Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

– osobisty w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy,

– kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14 66-68-702,

– kontakt korespondencyjny: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębicy,

– kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: kontakt@sdsdebica.pl, ePUAP: /SDSDebica/SkrytkaESP

– Zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

– Jeżeli zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, nie jest możliwe w ww. terminie, ŚDS niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

– W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, ŚDS niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, co nie zwalnia ŚDS z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W sytuacji gdy ŚDS, nie zapewnił wnioskodawcy dostępności: w sposób i w ww. terminach lub, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych – wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły ww. terminy lub otrzymania zawiadomienia.

Aplikacje mobilne:

W ŚDS jest możliwość porozumiewania się aplikacją LetMeTalk i MÓWik.

Skip to content