Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĘBICY

Dane teleadresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy

ul. Mościckiego26,

39-200 Dębica

tel. 14 66-68-702.

e-mail: sds_debica@tlen.pl

wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: /SDSDebica/SkrytkaESP

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sdsdebica.wordpress.com/.

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2012r

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.07.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu,
  • kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
  • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
  • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

  • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
  • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
  • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: https://achecker.ca/checker/index.php z którego wynika, że strona internetowa https://sdsdebica.wordpress.com/  nie spełnia wymagań w 100 %. Strona internetowa prowadzona jest przez uczestników zajęć w ramach treningu rozwijania zainteresowań.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oferowanych przez przeglądarki internetowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Marta Skórska, adres poczty e-mail: sds_debica@tlen.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 66-68-702.

• Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

• Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

• W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

• Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna:

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy mieszczą się w piętrowym budynku przy ul. Mościckiego 26. ŚDS zajmuje II i III piętro.

Opis dostępności wejść do budynku:

Do ŚDS można dostać się autobusem MPK nr 1. Przystanek autobusowy znajduje się bezpośrednio przy budynku.

Wejście do ŚDS przez bramę od ul. Mościckiego. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Dostęp do budynku jest z pozycji chodnika, następnie schody. Drzwi wejściowe do ŚDS nie są automatycznie otwierane.

Wejście do ŚDS od prawej strony budynku posiada podjazd i windę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada szerokie klatki schodowe.

Winda posiada przyciski w języku Braille’a i sygnalizację głosową.

Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Punkt informacyjny w ŚDS znajduje się na 2 piętrze budynku, w pierwszym pokój po prawej stronie od wyjścia z windy (pokój administracyjny).

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W ŚDS nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking samochodowy, ma wyznaczonych sześć stanowisk do parkowania. Brak jest wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do windy z prawej strony budynku umożliwia wjazd do pomieszczeń ŚDS dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W ŚDS są zatrudnione dwie osoby posiadające uprawnienia tłumacza polskiego języka migowego. Brak jest urządzenia umożliwiającego tłumaczenia języka migowego.

W ŚDS jest możliwość porozumiewania się aplikacją LetMeTalk.